سارا ابوالفتحی راد دانشجوي ترم اخر ارشد معماري ديروز همراه با پدرش

سارا ابوالفتحى راد دانشجوي ترم اخر ارشد معماري ديروز همراه با پدرش براى كارهاى پايانى دفاع از پايان نامه

به دانشگاه علوم تحقيقات آمدند و سوار اتوبوس مرگ شدند.

مادرى كه هم دخترش و هم همسرش را از دست داد. سخت است سخت.... ___

__________________________

#علوم_تحقیقات #علوم_و_تحقیقات #حادثه #تصادف #دانشجو #دانشگاه #دانشگاه_آزاد #تسليت #دانشگاه_علوم_تحقیقات

#ويراوركشاپ #ويرايونيورسيتى #اتوبوس_دانشگاه #علوم_تحقیقات_تهران #علوم_تحقيقات_تسليت #اتوبوس_مرگ #معمارى #ارشد

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک