خُوش تَر از مَشغَله ی عشق دگر کاری نیست مرغ ناردونی با برنجخُوش تَر از مَشغَله ی عشق دگر کاری نیست مرغ ناردونی با برنجخُوش تَر از مَشغَله ی عشق دگر کاری نیست مرغ ناردونی با برنجخُوش تَر از مَشغَله ی عشق دگر کاری نیست مرغ ناردونی با برنج

خُوش تَر از مَشغَله ی عشق دگر کاری نیست مرغ ناردونی با برنج

خُوش تَر از مَشغَله ی عشق دگر کاری نیست... مرغ ناردونی با برنج زعفرونی🤩 #محمود_پَز #غذای_شمالی #مرغ #مرغ_ناردونی #مرغ_ناردونی_شمالی #لذت_آشپزی #غذاهای_محلی #غذا_شمالی #مازندران #غذای_مازندرانی

برو به منبع اصلی