خدا جونم خدای قشنگم خدای نازم خدای خوبم خدای خوشگلم خدای مهربونم

#خدا جونم

خدای قشنگم ،

خدای نازم ،

خدای خوبم ،

خدای خوشگلم ،

خدای مهربونم ،

.

.

.

.

جاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک