سلام مولای مهربانم بطلب ارباب دل‌های گرفته اما امیدوار زیاده

🌹🌹🌹

سلام مولای مهربانم

🌹🌹🌹🌹

بطلب ارباب...

دل های گرفته اما امیدوار زیاده...

هیچ دلی رو ناامید نکن آقا...

🌹🌹🌹

زندگیتون امام رضایی

🌹🌹🌹

#امام #امام_رضا #مشهد #مشهد_مقدس #حرم #زیارت #التماس_دعا

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک