بار خدایا ! قوّت و عزّت خاص توست ما بیچارگان از فرط دل باخت

بار خدایا! قوّت و عزّت خاص توست. ما بیچارگان ضعیف، از فرط دل باختگی به دنیا، دست و پای خود را گم کرده ایم و از نور فطرت مهجوریم.

الهی! ای آن که نامت بلند است و وسعت نگاهت بی منتها!پروردگارا! دست نیازم به سوی تو دراز است و چشم امیدم به درگاه کبریاییت باز. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 #خدایا_شکرت_که_هستی_و_برایمان_خدایی_میکنی

#خدایا_شکرت

#خدا

#پروردگار

#عبادت

#اجابت_دعا

#شکرگزاری

#نماز

#خدایا_دوستت_دارم

#ارامش

#نیایش

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک