کیا دلشون از این دختر خانوما میخواد ? کدوم عکس قشنگتره ? اگر تو نبودی

کیا دلشون از این #دختر خانوما میخواد؟😍

کدوم عکس قشنگتره ؟ 📸

.

اگر تو نبودی #جهان،

بی خنده های تو معنا نداشت. 🌺

اگر تو نباشی، هیچ بهاری

حتی اگر لبریز #شکوفه باشد دیدن ندارد

اگر تو نبودی،

#باران ها همه دلگیر می شدند و هیچ #مادری #عاشقانه زیر باران ها،

بی چتر #لبخند نمی زد.😊

اگر تو نبودی،

#آسمان با همه حجم آبی اش،

در چشم های همیشه خیس هر #پدری، دلگیرتر از چهار دیواری کوچکی می شد که به #زندانی کوچک بیش نمی ماند 💔

.

💝 کدوم دوستات #عاشق #دختر بچه ان؟ تگشون کن 😉

.

#pictolite

@_pictolite

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک