آوازهای سرزمین مادری درزمانی که دنیا سنگ برابری حقوق زن ومرد را

آوازهای سرزمین مادری... درزمانی که دنیا سنگ برابری حقوق زن ومرد را به سینه میزند هزاران سال قبل ازان درسرزمین ایران ارزش خاصی برای زن قائل بوده اند ،تصنیف قدم خیر دروصف زنی شیردل ، وباشهامتست ازعشایر لرستان که درمبارزات اجتماعی ،سیاسی وغیره...دوش به دوش برادران وهمسرش شرکت داشته

#قدم خیر #شهامت #کمانچه #عود #تار #لرستان #خرم آباد #بروجرد #نورآباد #کوهدشت #پلدختر #الیگودرز #دورود #ازنا #الشتر #اندیمشک #قلاوند #لک #لر #بازگشت #گریت # #عشایر #کوهکلا #بخش الوار # #هفتم آبان #منشورکوروش @ebadnaseri

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک