دردناک ترين عکس مينا از دانشجويان دانشگاه علوم تحقيقات صميمى ترين

دردناك ترين عكس

مينا از دانشجويان دانشگاه علوم تحقيقات نوشت: صميمى ترين دوستش را در يك لحظه از دست داد.

صداش هنوز توى گوشمه ، داد ميزد: مگه نگفتى تا اخرش باهاتم

_____________________

#علوم_تحقیقات #علوم_و_تحقیقات #حادثه #تصادف #دانشجو #دانشگاه #دانشگاه_آزاد #تسليت #دانشگاه_علوم_تحقیقات

#ويراوركشاپ #ويرايونيورسيتى #اتوبوس_دانشگاه #علوم_تحقیقات_تهران #علوم_تحقيقات_تسليت #اتوبوس_مرگ #تسليت_دانشجو #دانشجو_علوم_تحقیقات

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک