اهل سنت مشهد اهل سنت مشهد منم سنی و عاشق حیدرم بودشورحیدرهمی در سرم محب علی هستم

#اهل_سنت_مشهد

#اهل_سنت_مشهد

منم سني و عاشق حيدرم...

بودشورحيدرهمي در سرم...

محب علي هستم و آل او...

دليري كه درهاي خيبرگشود...

#شیعه #علی #امام #امام_حسین #اهل_سنت #اهل_بیت #زاهدان #مشهد #تهران

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک