بذار بگن ما خرافاتی ما با اهل بیت ع ، عشق میکنیم دوم این که نامید

بذار بگن ما خرافاتی هستیم، ما با اهل بیت ع ،عشق میکنیم

دوم این که ناامید نمیشم و به معصومین میگم ،آنقدر در میزنم تا در به رویم وا کنی

#اعتماد

#امید

#آرزو

#حال_خوب

#امید

#صفا

#حال

#خدا

#خدایا

#خدایا_شکرت_که_هستی_و_برایمان_خدایی_میکنی

#خدایاشکرت

#پروردگار

#الله

#الهی_آرامشو_خوشبختی💎سهم_لحظه_هاتون_باشه🌹🌻🌹🌻🌹🌻🌹🌻🌹🌻🌹🌻🌹🌻🌹🌻🌹🌻🌹🌻🌹🌻🌹🌻🌹🌻

#یارب

#خدا_هست

#خداوندا

#آرامش

#توبه

#بازگشت

#خوشبختی

#عشق

#پروانه

#امید

#نجوا

#پرواز

#مثبت_اندیشی

#آسمان

#نماز

#نیایش

#عبادت

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک