دایره ترکیب رنگ مکمل رنگایی که با فلش روبروی هم قرار دارن تو

دایره ترکیب رنگ مکمل رنگایی که با فلش روبروی هم قرار دارن تو ترکیب رنگ شابلون و دیوار یا تابلو،... بهترین انتخاب هستند

برو به منبع اصلی