کتابخانه های آموزشگاهی كتابخانه آموزشگاهي واحدي خدماتي در م

#اموزش_تخصصی کتابخانه های آموزشگاهی كتابخانه آموزشگاهي واحدي خدماتي در مدارس ابتدايي و متوسطه است كه به‌منظور حمايت از برنامه‌هاي آموزشي ايجاد مي‌شود و بايد بتواند از راه تأمين مواد، تسهيلات، و خدمات پاسخگوي نيازهاي آموزشي، اطلاعاتي، تحقيقاتي، فردي، و اوقات فراغت دانش‌آموزان و معلمان باشد. كتابخانه‌هاي آموزشگاهي را از لحاظ نوع مخاطب و برنامه‌هاي تحصيلي مي‌توان به دو گروه تقسيم كرد: گروه اول كتابخانه‌هاي پيش‌دبستاني و دبستاني هستند كه به‌جز مجموعه اصلي، در هر كلاس نيز مجموعه فرعي كوچكي مستقر است. گروه دوم، مدارس دوره راهنمايي تحصيلي و دبيرستان‌ها هستند. در اين نوع مدارس، عمومآ مجموعه در يك كتابخانه مركزي متمركز است و به‌خاطر تنوع مواد، سازماندهي در آنها بهتر صورت مي‌گيرد. يكي از معيارهاي مهم در انتخاب مجموعه براي كتابخانه‌هاي آموزشگاهي اهداف و برنامه‌هاي آموزشي است. تازه بودن مجموعه و برآوردن نيازهاي آموزشي، روحي، عاطفي، و اطلاعاتي دانش‌آموزان جاي مهمي در مجموعه‌سازي اين كتابخانه‌ها دارد. بر اساس رسالت آموزشگاه‌ها، منابع آنها را مي‌توان به سه دسته تقسيم كرد: 1) منابع مرتبط با دروس 2) منابع مرتبط با مطالعه آزاد 3) منابع مرجع استفاده از نظام طبقه‌بندي علمي، آموزش و آشنايي دانش‌آموزان با آن را به‌همراه دارد و مقدمه‌اي بر سوادآموزي اطلاعات است. در عين حال، سطح سازماندهي مواد بايد متناسب با آموزشگاه باشد و رده‌بندي را بايد در خلاصه‌ترين سطح نگهداشت. خلاصه رده‌بندي ديويي براي مواد غيرداستاني كتابخانه‌هاي آموزشگاهي كفايت مي‌كند. منبع:  portal.nlai.ir/daka

برو به منبع اصلی

lenzook در لیست :