گاهی هم باید با یک فنجان چای کنار پنجره ای لم داد و با لبخن

... گاهی هم باید با یک فنجان چای کنار پنجره ای لم داد و با لبخند گفت: بی خیال تمام آن هایی که کامم را در زندگی تلخ می کنند.. 😌🍃 #فوتو_بای_من ✋ #حرف_دل #چای #چایی #نور #سایه

برو به منبع اصلی