الگوهای طراحی Decoratorالگوهای طراحی Decoratorالگوهای طراحی Decoratorالگوهای طراحی Decoratorالگوهای طراحی Decoratorالگوهای طراحی Decoratorالگوهای طراحی Decoratorالگوهای طراحی Decoratorالگوهای طراحی Decoratorالگوهای طراحی Decorator

الگوهای طراحی Decorator

برای مطلب اول از سری الگوهای طراحی با Decorator شروع کردم که یکی از استاندارد ترین الگوهایی هست که سراغ دارم، این الگو کاربردهای زیادی داره و در حل مساله می تونه واقعا معجزه کنه. در این پست در مورد کش کردن داده ها ازش استفاده کردیم. شما از این الگو استفاده کردید؟ اگر بله، کجا و برای چه مساله ای؟

برو به منبع اصلی

lenzook در لیست : برنامه نویسی