استادحاج محمدباقرتمدنی استادسیفی اردبیلی سیف الشعرا زینب زینب سیف الشعرا سیفی اردبیلی

استادحاج محمدباقرتمدنی #

استادسیفی اردبیلی سیف الشعرا #

#زینب_زینب #سیف_الشعرا_سیفی_اردبیلی #سلیم_موذن_زاده_اردبیلی #سلطان_الذاکرین #مداحی

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک