: ورق بزنید فروش پنج تلیسه آماده کل، یک راس آبستن چهار راس: ورق بزنید فروش پنج تلیسه آماده کل، یک راس آبستن چهار راس: ورق بزنید فروش پنج تلیسه آماده کل، یک راس آبستن چهار راس: ورق بزنید فروش پنج تلیسه آماده کل، یک راس آبستن چهار راس: ورق بزنید فروش پنج تلیسه آماده کل، یک راس آبستن چهار راس: ورق بزنید فروش پنج تلیسه آماده کل، یک راس آبستن چهار راس

: ورق بزنید فروش پنج تلیسه آماده کل، یک راس آبستن چهار راس

: ورق بزنید فروش پنج تلیسه آماده کل، یک راس آبستن چهار راس فحل آمده صفا دشت کرج تماس بگیرید☎️ حاج علی بیاری . . . . . #inek #Buzağı #Çiftlik #Bauernhof #Kuh #Kalb #Bétail #Luzerne #Agriculture #الماشية #گاودار #گاوداری #گوساله #حیوان #حیات_وحش #خوراک_دام #دامپزشک #حیوانات_اهلی #گاو #تلیسه #تلقیح_مصنوعی

برو به منبع اصلی