⚫⚫میزان استفاده شیشه خودرو: محلول تمیز کننده : بین 20 تا 25

⚫🔷⚫میزان استفاده شیشه خودرو: محلول تمیز کننده : بین 20 تا 25 میلی لیتر درمتر مربع هر 7پاف 1 میلی لیتر می باشد. محلول نانو: بین 10 تا 15 میلی لیتر در هر متر مربع هر 7 پاف 1 میلی لیتر می باشد. 👇👇👇 . . . #نانوسان #نانو #نانوسرامیک_تخصصي #نانو_تکنولوژی #نانوصنعت #نانو_شیشه_خودرو #موتورسنگین_تهران #موتورسنگین #ماشین_سنگین

برو به منبع اصلی

lenzook در لیست :