دستگاه های ازن ژنراتور آردا با ظرفیت های متفاوت تولید می گرد

دستگاه های ازن ژنراتور آردا با ظرفیت های متفاوت تولید می گردد. یکی از کاربردهای آن، استفاده از ازن در تصفیه و ضدعفونی استخرهای خصوصی و عمومی می باشد. ازن جایگزین بسیار مناسبی برای کلر جهت ضدعفونی می باشد که برخی از آنها در تصویر شرح داده شده است. #کلر #ازن #ازنزنی #کلرزنی #ازن_تراپی #ضدعفونی_آب #ضدعفونی¬هوا #ازنساز #ازن-ژنراتور #ازون #اوزون #استخر #تصفیه¬استخر #تصفیه¬آب

برو به منبع اصلی

lenzook در لیست :