⁣ بفرمایید ساندویچ ⁣ ⠀⁣⁣⁣ ⁣ ⠀⁣⁣⁣ ⭕ باد زنگ های سرامیکی ⁣⁣ ⠀⠀

⁣ بفرمایید ساندویچ ... 🌭🌯🍔😋⁣ ⠀⁣⁣⁣ ⁣ ⠀⁣⁣⁣ ⭕ باد زنگ های سرامیکی 🌷🔥🌷⁣⁣ ⠀⠀⁣⁣⁣ ⭕ در رنگ و طرح های متنوع و جذاب 🌺🎉🌺⠀⠀⁣⁣⁣ ⠀⠀⁣⁣⁣ ⭕ تکنیک : نقاشی زیر لعابی ✴✔⠀⠀⠀⁣⁣⁣ ⠀⠀⁣⁣⁣ جهت اطلاع از قیمت به دایرکت مراجعه کنید . ⠀⁣⁣⁣ ⠀⁣⁣⁣ ارسال به سراسر کشور 🛃📬📌⠀⁣⁣⁣ ⠀⁣⁣⁣ ⠀⠀⠀⁣⁣⁣ ⠀⠀⠀⁣⁣⁣ ⠀⠀⠀⁣⁣⁣ ⠀⠀⠀⁣⁣⁣ ⠀⠀⠀⁣⁣⁣ ⠀⁣⁣⁣ ⠀⁣⁣⁣ ⠀⁣⁣⁣ ⠀⠀⠀⁣⁣⁣ ⠀⠀⠀⁣⁣⁣ ⠀⠀⁣⁣⁣ #لعابی #هنردست #بادزنگ_فانتزی #اویز #خوراکی #ظروفسرامیکی #سرامیک #تولید_ملی #دکوری_خاص #کار_دست #سفالگری #دستسازه_هنری #سوغات #کادوی_خاص #خلاقیت_زیبا #ظروف #گالری_هنری #کالای_ایرانی

برو به منبع اصلی