خدای زیبای به گمانم دارم

.

خدای زیبای من،

به گمانم دارم عاشقت می شوم!

آخر امروز بی هیچ بهانه ای دلم برایت تنگ شد... پیش خودمان بماند؛

فقط دل من که نه،

فکر کنم دل چشمهایم بیشتر برایت تنگ شده بود!

خودم دیدم که پنهانی برایت

گریه می کرد...

.

#خدا #khoda

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک