اینم جواب من به شایان مفسد کثیف که به خلفای راشدین توهین کرد

اینم جواب من به شایان مفسد کثیف که به خلفای راشدین توهین کرد🙂😏 این فیلم مختص جواب اهانت شایان‌به اهل سنت هستش ♤《《برادران عزیز شیعه به خودشون نگیرن منظور ما خود شایان هستش که گفت از سه نفر بیزاره یعنی حضرت ابوبکر ، حضرت عمر، حضرت عثمان ، لعنت خداوند به شایان 》》♤ #نیماسرحدی #بلوچستان #توهین #سنی #شیعه #وحدت #عمر #ابوبکر #عثمان #علی #حسین #الله #مسلمانان #تفرقه_اندازی_شایان_مصلح_بین_شیعه_وسنی_بایدمحکوم_شود
منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک