تو باشی

#🤗

نیست مارا هَوس زُلف پریشان کَسی...

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک