ماند خدا باش خوبی دیگران را چندین برابر جبران کن! مثل خدا

مانند خدا باش ...

خوبی دیگران را چندین برابر جبران کن!

مثل خدا باش،

با مظلومان و درماندگان دوستی کن...

مثل خدا باش...

در رفتار با همه ی مردم عدالت را رعایت کن...

مثل خدا باش..

بدون توقع و چشمداشت نیکی کن...

مثل خدا باش ...

بدی دیگران را با خوبی و محبت تلافی کن...

مثل خدا باش ،

با بزرگواری و بی نیازی از مردم زندگی کن ...

مثل خدا باش...

برای اطرافیانت دلسوزی کن...

مثل خدا باش،مهربان تر از همه ... ("مغلوب بدی مشو بلکه بدی را به نیکویی مغلوب ساز") ها و کامنتاتون بهم خیلی انرژی میده, ممنونم‌از حمایتتون.❤❤

#عیسی #عیسی_مسیح #عیسی_بن_مریم #مسیح #مسیحیت #انجیل_لوقا #انجیل #خداوند_زنده #خداونگار_عشق #خدا #خدا #ایران #ایرانی_آزاد #ازادی #آزادی_بیان #نوکیش #آزادی_مذهب #سیاست #آرامش #اقتصاد #بحران #مرگ #جهنم #بهشت #اسلام #کیس #مهاجرت #مهربانی #بشارت #تعمید #jesus_omid

@jesus_omid

@jesus_omid

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک