نمازهایت را عاشقانه بخوان ، حتی اگر خسته‌ای یا حوصله قبلش فکر کن

نمازهایت را عاشقانه بخوان،حتی اگر خسته ای یا حوصله نداری،

قبلش فکر کن چرا داری نماز میخوانی و با چه کسی قرار ملاقات داری؟؟؟

آن وقت کم کم لذت میبری از کلماتی که تمام عمر تکرارشان میکنی.

تکرار هیچ چیز جز نماز در این دنیا قشنگ نیست.

هـرگـز نـمـازت را تـرک مـکـن

مـیـلیـون هـا نـفـر زیـر خـاک ،

بـزرگ تـریـن آرزویـشـان بـازگـشت بـه دنـیـاست

تـا سجـده کـنـنـد ... ولـو یـک سـجـده ! 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 #خدایا_شکرت_که_هستی_و_برایمان_خدایی_میکنی

#خدایا_شکرت

#خدا

#عبادت

#نماز

#نیایش

#پروردگار

#ارامش

#شکرگزاری

#سجده

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک