قول بده با شادی بقیه آدما خوشحال بشی و براشون دست و با غمشون ناراحت بشی و اشک بریزی

.

قول بده با شادی بقیه آدما خوشحال بشی

و براشون دست بزنی!

و با غمشون ناراحت بشی و اشک بریزی

که اگه موقع شکست کسی،

تو خلوتت لبخند رو لبت اومد

از فرداش دیگه نمیتونی به خودت بگی انسان!

#نورا_مرغوب

#جملعکس #جمله #عکس #مجله_هنری

#زندگی #شکست #پیروزی #شادی #غم #برنده #بازنده #خوشحالی #خوشبختی #انسان #انسانیت #حسادت

#حسود #بخیل #تنگ_نظر #ناراحتی #آرامش #بخل #رقابت_ناسالم #دشمن #وجدان #دشمنی #بدخواه

#مهر #پاییز۹۷

.

✔ و پست ترین انسان کسیه که

برای شکست و ناراحتی دیگران تلاش کنه!

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک