استفاده از بقایای گیاهی برای بهبود خاکاستفاده از بقایای گیاهی برای بهبود خاکاستفاده از بقایای گیاهی برای بهبود خاکاستفاده از بقایای گیاهی برای بهبود خاک

استفاده از بقایای گیاهی برای بهبود خاک

استفاده از بقایای گیاهی برای بهبود خاک یکی از مزایای وجود گیاهان اصلاحی برای خاک، به دام انداختن رواناب ها می باشد که نقش مهمی در تنظیم و بهبود ساختمان خاک دارد. امروزه به دلیل بالا رفتن هزینه های اصلاح خاک، بسیاری از کشاورزان در کشورهای پیشرفته با کاشت گیاهان پوششی یا گیاهان کم توقع و برگردان آن به خاک، نه تنها فعالیت ها را تشدید می کنند، بلکه می توانند ظرفیت نگهداری آب را نیز بهبود بخشند.

برو به منبع اصلی

lenzook در لیست : باغبانی