روش رفتاری و تربیتی علامه طباطباییروش رفتاری و تربیتی علامه طباطبایی

روش رفتاری و تربیتی علامه طباطبایی

یکی از اصولی هست که بسیار برای آن ارزش قائل شده. و یکی از وظایف و را تربیت نیک می داند. روش تربیتی علما و اندیشمندان و اهمیت آن ها به این امر باعث شده که در این زمینه با دقت بیشتری رفتار و منش آن ها را بررسی کنیم.

برو به منبع اصلی

lenzook در لیست : بازی و سرگرمی