شادروان علی درویش نورای درسال۱۳۵۴ دربروجردمتولدشد

شادروان علی درویش نورایی درسال۱۳۵۴ دربروجردمتولدشد.سال۱۳۷۰ورزش مشت زنی راآغازنمود.

درسال۱۳۷۲قهرمان مسابقات بزرگسالان دراستان گیلان(رشت)،برنده ی مدال طلای وزن۶۷کیلوگرم گردید.

درسال۱۳۷۳قهرمان دهه فجربرنده ی مدال طلای وزن۶۷ کیلودرچالوس‌

درسال۱۳۷۴نفرسوم وزن ۶۷کیلوگرم مسابقات بزرگسالان کشوردراصفهان برنده مدال برنز.

درسال۱۳۷۵قهرمان کشوردرمسابقات خوزستان درردهی بزرگسالان برنده ی مدال طلای وزن۷۱کیلوگرم.

درسال۱۳۷۶نفرسوم مسابقات قهرمانی کشوردراستان مرکزی درردهی بزرگسالان برنده ی مدال طلای وزن۷۱کیلوگرم.

درسال۱۳۷۷قهرمان مسابقات کشوری دراستان کرمانشاه دررده ی بزرگسالان برنده ی مدال طلای وزن۷۵کیلوگرم.

درسال۱۳۷۸نایب قهرمان وزن۷۵کیلوکشور،دررده ی بزرگسالان وبرنده ی مدال نقره دراستان کرمانشاه.

درسال ۱۳۷۹قهرمان وزن۸۱کیلوکشوردررده ی بزرگسالان وبرنده ی مدال طلادراستان لرستان.

درسال۱۳۸۰قهرمان وزن۸۱کیلوکشوردررده ی بزرگسالان برندهی مدال طلادرمشهدمقدس.

درسال۱۹۹۸عضوتیم ملی ایران اعزامی به مسابقات آسیایی تایلند.

درسال۱۹۹۹عضوتیم ملی ایران اعزامی ب مسابقات تاشکند،درکشورازبکستان.

درسال۱۳۷۹نایب قهرمان وزن۸۱کیلودرمسابقات دهه فجرمدال نقره.

درسال۱۳۸۰قهرمان وزن۸۱کیلوگرم درمسابقات دهه فجربرنده ی مدال طلادرمحمودآبادآمل.علی درویش بخاطردارابودن قدرت فوق العاده،متفکر،دستانی بلندوروحیه ایی عالی یکی ازنادرترین مشت زنان لرستان وایران بود.

ازدیگرخصوصیات بارزعلی درویش صفات خوب وپسندیده اوبودبه گونه ایی ک درمیان رینگ همچون شیری بوددرنده؛که همانندصاعقه ای برسرحریفان فرودمی آمدوآنان رازیرضربات پتک آسای خودبه زانودرمی آوردوخارج ازاین جنگل مربع بره ایی بودرام وآرام،درمقابل مربی،سرپرست وورزشکاران وورزش دوستان،وهمشهریان وشهروندان اوبه راستی اسوه ی اخلاق وجوانمردی بود،ومرداحترام همگان.

افسوس که بهارعمرش خیلی زودبه خزان گراییدروحش شادویادش گرامی.

(ازملک ادب حکم گزاران همه رفتند/روبارسفربندکه یاران همه رفتند

ای دل چه نشینی پس ازآن سرونگون سار/چون نیک ندیدندازاین دام برستند)

#پهلوان #علی_درویش #بوکس #تیم_ملی #آسیا #

#قدرت #سرعت #بااخلاق #تاشکند #ازبکستان #تایلند #

#آسیایی #المپیک #آسیایی_المپیک #مدال #طلا #ایران #

#لرستان #بروجرد #

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک