فردین عزیزم در کنار وحیده رحمان در نمای از فیلم همای سعادت

فردین عزیزم در کنار وحیده رحمان در نمایی از فیلم همای سعادت فیلم محصول مشترک سینمای ایران و سینمای هند روحت شاد سلطانم #سینمای #ایران #سینمای #فردین #قدیمیهاواسطوره_های #تکرار نشدنی #ایران #قدیم

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک