آرزو کن دنیا را بهتر از آن چه تحویل گرفته تحویل

آرزو کن. دنیا را بهتر از آن چه تحویل گرفته ای، تحویل دهی. آرزو کن، و از خدا برای همه خوبی بخواه. حتی برای کسانی که خدا را باور ندارند. آرزو کن و از خدا برای جهان صلح طلب کن. نگذار "فریاد زشت جنگ طلبها" بر "سکوت نجیب صلح" غلبه پیدا کند.

آرزو کن! اما فقط آرزو نکن! هستی به شایستگی هایت پاسخ می دهد. نه فقط به آرزوهایت! پس، سعی کن تا آن جا که می توانی شایسته آرزوهایت باش.

باور داشته باش که بزرگ ترین آرزوی تو، کوچک ترین معجزه خداست.

#خدایا_شکرت_که_هستی_و_برایمان_خدایی_میکنی

#پروردگار #کائنات #ارزو #شادی #توکل #خدا_ارامش_بخش_قلبها #خدا_با_ماست_نه_جایی_ان_دورها #نیایش #عبادت #شکرگزاری #دعا #خدایا #محبت #توکل_به_خدایی_که_خالق_مهربانی_هاست

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک