نام کوروش در قرآن  این پست را با این

. . ⚄ نام #کوروش در #قرآن . .  این پست را مستقیماً با این سوالات شروع میکنیم . ۱) آیا ذکر کوروش در قرآن آمده ؟ 😂 ۲) آیا این نام به صورت مستقیم آمده؟😂 . . ⚄ قبل از اینکه به اشاره قرآنی و خطاب الله متعال به کوروش و هم کیشانش بپردازیم لازم است از متن منشور کوروش باخبر شویم : . . ⚀ کوروش در منشور خود در بند ۲۳ چنین میگوید: . . " #مردوک [بت بزرگ بابل] ، سرور بزرگ، قلب گشاده کسی که بابل را دوست دارد، همچون سرنوشتم به من بخشید و من هر روز ترسنده در پی #نیایش او بودم" . . ⚄ طرفداران کوروش این بند و بندهای دیگری که کوروش به پرستش مردوک بت بزرگ بابل اعتراف میکند و اورا میستاید اینگونه تفسیر میکنند که #مردوک در زبان بابلی به معنای خدای یگانه است، ولی آیا این ادعا صحیح است؟ با بررسی بندهای دیگر منشور کوروش به این امر پی میبریم که این ادعا صحیح نیست چرا که کوروش در بندهای دیگر #بعل و #نبو دیگر بتهای بابلی را میستاید و از آنها طلب عمر دراز میکند: . . ⚀ بند ۳۵: . هر روز در برابر """ #بِعل""" و #نَبو، روزگاری دراز برایم خواستار شوند و کارهای نیکم را یادآور شوند و به مردوک، سرورم چنین بگویند که “کورش، شاهی که از تو می‌ترسد.. . . . ⚃ حال به قرآن و کلام الله متعال در ارتباط با کوروش و هم کیشانش باز میگردیم، الله متعال در آیه ۱۲۵ سوره الصافات میفرمایند: . . أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ🍃 . "آیا "" #بعل"" را دعا میکنید، واحسن الخالقین را کنار میزنید!" 🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿 . . ⚄ لذا به نص منشور کوروش و نص قرآن کریم کوروش #کافر است، و #بعل همان بتی است که یهودیان در زمان موسی علیه السلام میپرستیدند واین آیه داستان محاوره موسی علیه السلام با یهودیان کافر است ، همانطور که از متن منشور آشکار میشود کوروش بعد از آزاد سازی یهودیان بابل نیز #بعل را ستایش میکند پس او فرستاده ی خدا برای آزادی یهودیان یکتا پرست وتوبه کننده نبوده بلکه به سوی قومی رفته که مورد غضب الهی بودند وخود نیز مانند بستگان یهودی گمراهش هنوز #بعل را میپرستیده و مورد غضب الهی او یهودیان بابل را از پرستش #بعل منع نکرده بلکه خود، او را میستاید واز آن بت گاو طلب عمر دراز میکند واسباب گمراهی وتباهی هرچه بیشتر یهودیان میشود... . . . ⚄ متن منشور از موزه بریتانیا: . . http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=327188&partId=1 . . . تحقیق و بررسی : #الکساندر 🌷 . . . .
منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک