بارگاه نورانی حضرت پیربنیامین شهرستان دالاهو کرند

بارگاه نورانی حضرت پیربنیامین

شهرستان دالاهو ـ کرند غرب

پیر دین یارسان که حضرت سلطان خود سر سپرده پیربنیامین بودن.

ذات چهار ملکی جبرئیل دارد

روز دوشنبه و فصل تابستان متعلق به این حضرت میباشد.

ـ

.

: گرافیک و عکاس .

ـ

#یارسان #اهل_حق #اهلحق #یارستان #دالاهو #توتشامی #پردیور #پیربنیامین #کرند #تنبور #جمخانه #خاوندکار #خاونکار #تنبورنوازی #آیین_یارسان #کوردستان #کورد #کرماشان #کرمانشاه #کاکه_ایی

#kurdistan #kurd #yarsan #tanbur #kakeii

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک