تموم آرزوم بریم حرم دلم واشه بگم دست درست

.

تموم آرزوم اینه،...

بریم #حرم دلم واشه....

بگم دستت درست آقا،

ببین دستام تو دستاشه......😊😅😍

.

.

.

.

.

.

.

.

آقا

سینگلای پیج، دیگه دارن از سن "دنبال یکی بگردم تا با هم جوونی کنیم" رد میشن

.

.

.

کم کم باید دنبال یکی بگردن که با هم پیر بشن😉😅😁

.

.

.

#صرفا_جهت_سینگل_آزاری 😋

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک