سالهاست نبودَت را پایِ پاییز می نویسم! دِلم راضی نمی شود قب

🍂🍂🍂🍂🍂 سالهاست نبودَت را پایِ پاییز می نویسم! دِلم راضی نمی شود قبول کُند، تو مَرا نخواستی! وگرنه این پاییزِ بیچاره هَربار، باران های عاشقانه اش را... برگ های نارنجی اش را... خودش را، آماده ی آمدَنت میکند! . . . #اکبر_حسن_زاده #هوای_دل_همدیگر_را_داشته_باشیم . #دستخط_خودکاری #اکبر_حسن_زاده #خوشنویسی_خودکار #نستعلیق #نستعلیق_خودکاری #کینه #شکسته_نستعلیق #شکسته_نویسی #شکسته_خودکاری #خطاطی #هنر #خوشنویسی_ایرانی #خوشنویسی #خوشنویسی #شکسته_نستعلیق #شعر #متن #متن_ناب #متن_زیبا #متن_نوشته ‏‏tlgrm.me/‏ #خط_تحریری #خط_ناب

برو به منبع اصلی