در واقع این اولین بار نیست که تصویر میرحسین جامعه رو شوک کرد

در واقع این اولین بار نیست که تصویر ‎ #میرحسین جامعه رو شوک کرد.

۸۸ هم پس از دو دهه غیبت، پیرشدنش مبهوت مان کرد.

پیرمرد نقاش و شاگرد #شریعتی از جنس سیاست نبود.

#میرحسین “مایی” بود که هربار به صحنه آمدیم، دست به دست هم دادند تا حذف شود.

#میرحسین_موسوی

#جنبش_سبز

#محصورین

#رهنورد

#اصلاحات

#میرحسینی_ام

#حصر

#شعارماروشنه_حصربایدبشکنه

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک