نیسـتئ بِبینئ" خَندَم بُـوی بُغـِض۰ عشق دوست رفیق زندگی دل غمگین

نیســـــتئ بِبینئ" خخَندَم بُــــــــــــــــــــوی بُغـــــــــِِِِِِِض° میــــــدِع'=)🥀💧🕸🖤 #عشق #دوست #رفیق #زندگی #دل #غمگین #دلشکسته #داغون #دلتنگ #خنده #عکس #تصویر #شیراز #درد #دوری #تکست #عکسنوشته #جدید #موتور #ماشین #
منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک