از راست فریده بی بی صولت [دختر ناصرخان قشقای بی

از راست فریده بی بی صولت قشقایی، [دختر ناصرخان قشقایی ] بی بی عصمت بویراحمدی(همسر شهباز خان بویراحمدی )هما بی بی صولت قشقایی ‌و کودک دختر شهباز خان بویراحمدی هنگامه

قضیه بوبراحمد : (قسمت اول )

در این بین نامه ابی از عبدالله خان ضرغام پور به وسیله برادرش رسید

که در آن نوشته بود

حسین قلی خان رستم ، خسروخان برادرش و ناصرخان و محمدحسین خان بویراحمدی را تحریک کرده

و ممکن است جنگ داخلی در بویراحمد شروع شود

خوب است اقای ناصرخان و خسروخان (قشقایی ) برای رفع غائله به یاسوج و تل خسرو مرکز کهگیلویه بروید

ناصرخان در جواب نامه عبدالله خان نوشت به تمام خوانین موافق و مخالف نامه نوشته انهارا نصیحت کرده و همچنین از این کارها دست بردارید یکی از ماه پاییز به انجا خواهیم امد

ناصرخان با عموم کلانتران حاضر را احضار کرده و مشورت نموده چه کسی به بویراحمد برود

همه به رفتن من رای دادند

نظر همه این بود با توجه

در خلال انقلاب سال ۱۳۰۸ که همراه بویراحمدی ها بر ضد رضاشاه اقدام کردیم انها به من نظر خوبی دارند

چه در نبرد سمیرم چه بعد از ان همیشه از شما به خوبی یاد کرده

ارزوی دیدن شما را دارند

به همان اندازه به ایل قشقایی علاقه دارید به بوبراحمدی هم علاقه دارید ناصرخان هم گفت من یک نامه به عبدالله خان ضرغامپور نوشتم به جای من وخسروخان شما بروبد

من هم گفتم درست است مردم بویراحمد از دست بزرگان تهران بسیار سختی کشیده اند

در زندگی من انها دو مرتبه ݟیرت قشقایی را کشیده اند وهمکاری نموده اند

انقلاب سال ۱۳۰۸ و جنگ سمیرم _ من هم خودم مایل بودم سری به یاسوج بزنم برای عرض تسلیت و فاتحه به خوانین و کدخداهایی که رضاشاه انها را در تهران تیرباران کرد

بدبختانه باز به دستور پسر رضاشاه سرلشگر همایونی به بهبهان امده شروع به نفاق افکنی بین بوبراحمدی ها کرده

سپس گفتم سرلشگر همایونی کاری به جایی برساند که بین خوانین درگیری ایجاد کند

از این رو به انجا می روم عده ایی سوار همراه خود داشته باشم

نه ریاد،نه کم ولی مجهز باشد اگر دستوری به طرفین دادم ببینند عده کافی همراهم هست

گفتم،به جنگ نمی روم میروم انها را صلح بدهم همه خوانین را دوست دارم زیرا پدران انها در اتقلاب سال ‌‌۱۳۰۸ نزد من بودند

وظیفه من است انها را صلح دهم

هزار سوار بیشتر نیاز ندارم ولی همه انها مجهز به تفنگ برنو باشند

ادامه در ‌cm

#خاطرات ملک منصورخان_قشقایی

#قشقایی #فیروزاباد #شیراز

#بویراحمدی

#عکس_قشقایی

#آذربایجان

#تاریخ_معاصر

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک