۰ داستان های اخلاقی امام صادق علیه ال عابدی از بنی اسرائیل

°

#داستان_های_اخلاقی

#امام_صادق علیه السلام فرمودند: عابدی از بنی اسرائیل سه سال پیوسته دعا می کرد تا #خداوند به او پسری عنایت کند؛ولی دعایش مستجاب نمی شد. روزی عرض کرد: خدایا! من از تو دورم که سخنم را نمی شنوی یا نزدیکی ولی جوابم را نمی دهی؟!

در خواب به او گفتند: سه سال است خدا را با زبانی که به #فحش و #ناسزا آلوده است می خوانی،اگر می خواهی دعایت مستجاب شود فحش وناسزا را رها کن، از #خدا بترس،قلبت را از آلودگی پاک کن و نیت خود را نیکو گردان.

امام صادق علیه السلام فرمود: او به دستورات عمل کرد، آن گاه خداوند دعای او را اجابت کرد و پسری به او داد.

اصول کافی 325/ج2

___

#گناه

#گناهان

#چگونه_گناه_نکنیم

#ترک_گناه

#منتظر_که_گناه_نمیکند

#نجات_از_گناه

#گناه_نکنیم

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک