: حسن انصاری عضو هيئت علمی موسه مطالعات عالی پرینستون از

:

#حسن_انصاری عضو هيئت علمی مؤسسه مطالعات عالی #پرينستون نوشت: از سال هایی که مقیم خارج شدم اگر اشتباه نکنم از حدود سال ۸۲ یا ۸۳ شمسی در پاریس و بعد برلین و در آمریکا مگر آنکه در سفر باشم معمولا روزانه و یا یک روز در میان درس های فقه و این اواخر اصول فقیه محقق نادره دوران آیه الله #شبیری_زنجانی را می شنوم و دنبال می کنم. درس ها علاوه بر فوائد بی شمار فقهی و اصولی پر است از نکته های مهم رجالی و کلامی و تاریخی. دقت نظرها و نکته بینی ها از ویژگی های درس های فقیه محقق است. از ویژگی های استاد دقت در اشکالات دیگران و دقت و مناقشه در وجوه مختلف در بیان و دفع اشکالات و تشخیص درست از نادرست و نقد و تمحیص کلمات ناقدان و یا معترضان به کلمات قوم است.

چه در مباحث فقهی و چه در اصول. من با تاریخ #فقه_شیعی نا آشنا نیستم. کتاب فقهی و اصولی هم کم ندیده ام. اما بی تردید باید عرض کنم در صد سال اخیر به تعداد انگشتان یک دست هم شاید نتوان کسی را هم وزن این نادره دوران برشمرد. اگر هم در کل تاریخ فقه شیعی ده تن را بتوان از جهت تحصیل و دقت نظر و سرعت انتقال و جودت ذهن و عمق در فکر و ذهن صاف و فهم عرفی و آشنایی با مبانی فقهی و رجالی و کلمات قدما و دقت در نقل کلمات و روایات بتوان نام برد حتما یکی از آنان فقیه محقق و دقیق النظر آیت الله شبیری زنجانی است.

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک