وبا و حماقت! نجات احمقان آسان نیست! بیماری وبا که در ايران

. وبا و حماقت! نجات احمقان آسان نیست! بیماری وبا که در ايران پيدا شد، در تبريز نيز كشتار بسيار كرد. از كوچه‌ها قرآن آويزان کردند تا هر كس از زيرش بگذرد در امان باشد. در کوچه ها فرش گستردند و نذرها کرده و روضه‌ خوانی‌ها بر پا کردند. یک روز پسر آیت الله تبریزی را سوار خر کرده، در كوچه‌های تبریز چرخاندند تا مردم دست و دامنش را ببوسند و به وبا گرفتار نشوند! پسر، خود وبا گرفت ومُرد. مردم بجای اینکه به عقایدخود شک کنند، گفتند: «آقا بلا را به تن فرزند خود پذيرفت، تا ما را نجات دهد»! و به باورشان به خاندان آیت الله تبریزی صدها بار افزوده شد!» احمد کسروی زندگانی من

برو به منبع اصلی