میلاد‌ پیامبر مهربانی مبارک باداولین سرمشق زندگیم فراموش نکر

میلاد‌ پیامبر مهربانی مبارک باد....اولین سرمشق زندگیم فراموش نکردن انسانهای با محبت، درستکار و بزرگ است. شاید غفلت کنم دیر یادشان کنم ولی هرگز فراموششان نخواهم کرد و دعا گویشان خواهم بود.پیشاپیش میلاد پیامبر مهربانی ها و امام صادق را خدمت شما و دوستان تبریک عرض مینمائیم مدیرمجموعه yashil.nahal

برو به منبع اصلی