پک سه تایی شامل: دیفن باخیا سطل4 اگلنما سفید سطل 3/5 دراسناپک سه تایی شامل: دیفن باخیا سطل4 اگلنما سفید سطل 3/5 دراسناپک سه تایی شامل: دیفن باخیا سطل4 اگلنما سفید سطل 3/5 دراسناپک سه تایی شامل: دیفن باخیا سطل4 اگلنما سفید سطل 3/5 دراسنا

پک سه تایی شامل: دیفن باخیا سطل4 اگلنما سفید سطل 3/5 دراسنا

پک سه تایی شامل: دیفن باخیا سطل4 اگلنما سفید سطل 3/5 دراسنا کامپکت تنه دار سطل7 قیمت مجموع پک : 190 هزارتومان ارسال به سراسر کشور #دراسناکامپکت #دراسنا_کامپکت #دیفن_باخیا #دیفن #دیفن_کاملیا #اگلونما_برفی #آگلونما_سبز #آگلونمابرفی #آگلونماسفید #آگلونمابلک #اگلونما_بلک #آگلونما_صورتی #آگلونما_قرمز #آگلونما_لب_ماتیکی #سینگینیوم_مخملی #سینگینیوم_صورتی #سینگینیوم_ابلق #نخل_اریکا #نخل_شامادورا #باباآدم #پرنده_بهشتی #پتوس_نئون #پتوس_حصیری #پتوس_ارتشی #پتوس_منجولا #اسکاندیس #هویا #هویا_کارنوزا #فیکوس_لیراتا

برو به منبع اصلی