مناجات با صدای دکتر کاظم محمّدی هرکه نزدیک من آید یک ذراع

مناجات با صدای دکتر کاظم محمّدی #najmekobrapub #خوانش_شعر هرکه نزدیک من آید یک ذراع من روان گردم سوی او باع باع هر که پیماید ره من میل میل من به فرسخ فرسخ آیم آن سبیل گر گنه آرید چون ریگ روان در برابر رحمت آرم صد چنان با شما باشد اگر جرم و خطا من شما را آورم لطف و عطا گر شما را غفلت و آلایش است پیش ما هم رحمت و بخشایش است #ملا_احمد_نراقی #دکتر_کاظم_محمدی دکتر #کاظم_محمدی #فیلسوف #عارفانه #عشق_الهی #مناجات_با_خدا #مناجات_شبانه #لطف_خدا #حکمت_خدا #رحمت #غفلت #رازونیازباخدا @najmekobrapub http://www.najmekobra.com https://www.aparat.com/najmekobra

برو به منبع اصلی