⁣ هروقت با ننجون میرفتم بیرون و هوس بستنی میکردم ، برام یدون

⁣ هروقت با ننجون میرفتم بیرون و هوس بستنی میکردم ، برام یدونه میخرید ، اولین گازم خودش میزد ، میگفت : میخوام ببینم سالمه یا نه 😊⁣ بعد میگفت بفرما بقیش مال خودت ...🍦🍨⁣ ⠀⁣⁣⁣ ⠀⁣⁣⁣ ⁣ ⠀⁣⁣⁣ 🔵 باد زنگ های سرامیکی 🌷🔥🌷⁣⁣ ⠀⠀⁣⁣⁣ ⭕ در رنگ و طرح های متنوع و جذاب 🌺🎉🌺⠀⠀⁣⁣⁣ ⠀⠀⁣⁣⁣ 🔵 تکنیک : نقاشی زیر لعابی ✴✔⠀⠀⠀⁣⁣⁣ ⠀⠀⁣⁣⁣ جهت اطلاع از قیمت به دایرکت مراجعه کنید . ⠀⁣⁣⁣ ⠀⁣⁣⁣ ارسال به سراسر کشور 🛃📬📌⠀⁣⁣⁣ ⠀⁣⁣⁣ ⠀⠀⠀⁣⁣⁣ ⠀⠀⠀⁣⁣⁣ ⠀⠀⠀⁣⁣⁣ ⠀⠀⠀⁣⁣⁣ ⠀⠀⠀⁣⁣⁣ ⠀⁣⁣⁣ ⠀⁣⁣⁣ ⠀⁣⁣⁣ ⠀⠀⠀⁣⁣⁣ ⠀⠀⠀⁣⁣⁣ ⠀⠀⁣⁣⁣ #زیرلعابی #زنگوله #بادزنگ_فانتزی #تزئینات #شمعدونی #ظروفپذیرایی #صنایع_دستی_ایران #تولید_ملی #چیدانه #کار_دست #سفالگری #آویزسنتی #سوغات #کادوی_خاص #بانکه #ظروف #گالری_هنری #هنر

برو به منبع اصلی